Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “ ДЖАМБО 60 ” ООД, ЕИК BG115855593, със седалище и адрес на управление: гр.ПЛОВДИВ ул.”Плевен”№2, („Дружеството“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Дружеството работи в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Ако се наложи да предоставяме Вашите данни на трети лица, то това ще са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Ние не обработваме такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките ни.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които може да събираме, както и за начините, по които можем да я използваме. 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При купуване на продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
 2. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
 3. За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби- имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за нас са:

 1. Дейности по управление на търговията:
  1. Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и или на основание сключването на договор;
  2. Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение затова;

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите ни.

В допълнение Вашите данни се обработват от нас и за целите на:

 1. Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти ни, на основание легитимния интерес;
 2. Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи ние може да разкриваме определена лична информация пред държавни институции. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в страна на местоживеене – дружеството ни да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние взимаме предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на дружеството ни са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които ние споделяме информация за Вас с трети лица – доставчици, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на дружеството ни, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 1. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас;
 2. право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни;
 3. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четенe формат;
 4. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 5. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@djambo60.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес:гр Пловдив 4000, ул.”Плевен”№2,

За длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, ще бъдете уведомени, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни, моля свържете се с нас по следните начини: 

На имейл адрес: office@djambo60.com

По пощата: гр.Пловдив 400 ,ул.”Плевен”№2, За длъжностното лице за защита на данните.

Product Enquiry